Αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

14 videos

0 subscribers

Posted by: admin on Thu, 08/07/2021 - 15:18

Collection description

Παρουσιάσεις από την εκδήλωση για την αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 27/5/2021.

Collection permissions

Registered users can view collection's content and also add videos

Pages


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0